top of page

Den Strategiska Plattformen - Sammanfattning

Glasriket på Tillväxt

 

FÖRORD

Detta dokument är framtaget av Svensk Destinationsutveckling på uppdrag av Kronobergs län och Kalmar län i samarbete med de fyra kommunerna Emmaboda, Nybro, Lessebo och Uppvidinge kommuner.


Innehållet baseras på resultatet det processarbete som gjorts tillsammans med aktörer från besöksnäringen under andra hälften av 2018 och första hälften av 2019. I arbetet har även fyra coacher, en från respektive kommun, medverkat.


Dokumentet har för avsikt att beskriva inriktningen för Glasriket som en enad destination men där även respektive kommuns specifika förutsättningar vad gäller turistiska tillgångar som kan inbringa intäkter har beaktats. Därtill har så långt det varit möjligt kapaciteter och kvaliteter på boendeanläggningar, restauranger, affärer och framförallt aktivitetsföretag eller potentialen för aktivitetsföretagare beaktats.

 

SAMMANFATTNING

Den potentiella tillväxten för besöksnäringen i Glasriket bedöms till stor del komma från den internationella marknaden även om den svenska marknaden också är mycket viktig. Detta kräver en omfokusering när det gäller vilka produkter som ska erbjudas, hur erbjudanden ska utvecklas, vem som är produktägare och hur produkterna ska marknadsföras samt säljas mot den internationella marknaden.


Fram till idag har de flesta från besöksnäringen sett den svenska marknaden som den allra viktigaste. Sett ur ett volymperspektiv är detta korrekt men för att utveckla besöksnäringen vidare krävs kompletterande synsätt och arbetssätt.


För svenska besökare gestaltas ofta Glasriket genom glasbruken som kännetecknande ikoner. Men Glasriket har även med sig ett arv av trolsk natur och specifik kultur som präglat livsstilar, boendemiljöer och småskalighet. Glasriket har även en mångfald som skapar en särart som tilltalar en stor grupp människor. Svenskar har ofta också någon form av relation till hela eller delar av Glasriket.


Den utländska gästen har inte samma relation till Glasriket och därför skiljer sig förväntningarna åt. För att säkerställa tillväxt och möta den internationella marknadens krav behövs därför ett nytt sätt att driva utvecklingen där roller och sätt att organisera utvecklingen till stora delar måste förändras.

Besöksnäringen i Glasriket föreslås fokusera mot teman där företag i olika konstellationer samverkar i utvecklingen av aktivitetsområden – produktgrupper.

Ur de olika produktgrupperna utvecklas senare säljbara produkter som erbjuds till prioriterade marknader och målgrupper.

Fokus föreslås på följande teman:

  • Aktiva utomhusupplevelser (outdoor) med fokus på vandring och cykling.

  • Mat- och dryckesupplevelser.

  • Kulturupplevelser med fokus på design, glas och kulturhistoriska miljöer inklusive mat &dryck.

  • Naturupplevelser (djur och trolsk natur).

Den stora möjligheten för Glasriket ligger i att utveckla kombinationer av ovanstående teman. En sådan strategi har stor möjlighet att positionera Glasriket till en unik destination. Men det kräver samverkan mellan företagen i destinationen intensifieras.

Nya och befintliga evenemang som stödjer ovanstående teman eller tematiska produkter behöver utvecklas.


Vidare föreslås att s.k. turistiska stråk utvecklas genom att vägar, leder och platser pekas ut som ”vägar” till unika besöksmål. Stråken underlättar för gästerna att ta sig fram och hitta till de platser som är intressanta.


Kommunerna och företagen i destinationen behöver samverka över de kommunala gränserna. Därför bör strategier och överenskommelser mellan kommunerna utvecklas som underlättar för företagen att arbeta över de sedvanliga administrativa kommunala gränserna.

Glasriket föreslås vara en destination med samma spelregler för företagen oavsett i vilken kommun man har sin hemvist.

Samarbeten med andra kommuner i Kronbergs län och Kalmar län kommer att behöva utvecklas på lite sikt. T.ex. kan både Växjö och Kalmar ses som ”portar” till Glasriket. På så sätt kan tematiska nätverk och destinationer utvecklas ytterligare vilket förordas då det hjälper till att profilera destinationen.

För att underlätta utvecklingen av tematiska produkter föreslås att en ny roll som produktägare etableras. Produktägaren ansvar för utveckling och drift av produkterna genom att knyta till sig ”under-leverantörer”. Dessa levererar de övriga tjänster som krävs för att produkten ska bli en exportmogen upplevelse.


Produktägarna samverkar också med kommunernas turistorganisationer alternativt med en mellan kommunerna och företagen gemensam ägd turistorganiasation. Därigenom får destinationen en större tyngd och skapar lättare samarbeten med de regionala turistorganisationerna i Kronoberg och Klamar län.


En strategi för marknadsföring och försäljning av olika tematiska erbjudanden behöver göras i nära samarbete mellan företagen, de samverkande kommunerna och de regionala turistorganisationerna.Att prioritera arbetet mot teman kräver auktoritet och drivkraft hos företagen men även att de uppmuntras att organisera och driva utvecklingsarbetet från de offentliga aktörerna och från andra involverade aktörer.

 

Den Strategiska Plattformen i sin helhet är tillgänglig för den intresserade genom att fylla i formuläret under kontakta oss


Väl mött och välkommen på vår resa mot hållbar tillväxt!

Processledarna, Destination Glasriket

Comentários


bottom of page